Definities 

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van RINK Media (KvK Nr.: 85561053), hierna Demy.nl wordt gesloten.
 2. Ontwerp: een samenhangend geheel van digitale afbeeldingen, scripts, databases, web pagina’s en elk andere media uiting.
 3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van RINK Media, Demy.nl.

Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Demy.nl gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Demy.nl verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Demy.nl verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Demy.nl en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Demy.nl opgenomen wordt.

Aanbieding & Acceptatie 

 1. Voor het opstellen van een offerte brengen wij 2 werkuren in rekening van 65 euro per uur. Dit tarief is gebaseerd op de tijd en inspanning die wij investeren om een kwalitatief hoogwaardige offerte te leveren. Bij akkoord wordt dit bedrag in mindering gebracht op de factuur. Als de offerte wordt afgewezen, brengen wij nog steeds 2 werkuren in rekening van 65 euro per uur. Het visuele ontwerp blijft eigendom van Demy.nl, tenzij schriftelijk anders is afgesproken in onze algemene voorwaarden punt 3 ‘Eigendomsrecht visueel ontwerp’.Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Demy.nl gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Demy.nl schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
 2. Offertes en prijsopgave door Demy.nl blijven 3 maanden geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Demy.nl. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Demy.nl zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. De opdrachtgever erkent onderling e-mail, WhatsApp en sms berichten als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Eigendomsrecht visueel ontwerp

 1. Het aanleveren van visuele ontwerpen aan de klant blijft eigendom van Demy.nl, tenzij de klant uitdrukkelijk akkoord gaat met het voorstel/offerte.
 2. Het is de klant niet toegestaan om het visuele ontwerp te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Demy.nl.
 3. Indien de klant ervoor kiest om het ontwerp voorstel te gebruiken zonder schriftelijke toestemming, behoudt Demy.nl zich het recht voor om een factuur te sturen voor de gemaakte kosten van het ontwerp voorstel. De betaling van deze factuur zal de eerste stap zijn om dit geschil op te lossen.
 4. Als er geen reactie op deze factuur wordt gegeven, behoudt Demy.nl zich het recht voor om verdere juridische stappen te nemen om zijn eigendom te beschermen.

Aanvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat Demy.nl het door opdrachtgever ondertekende offerte/contract formulier ontvangen heeft.
 2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Demy.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft In Demy.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Demy.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Demy.nl zijn verstrekt, heeft Demy.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Demy.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Demy.nl is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Demy.nl kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Demy.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Demy.nl of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Demy.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Duur en Beëindiging 

 1. Een ontwerp door Demy.nl voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop het ontwerp klaar zal zijn.
 2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Demy.nl en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 12 maanden en wordt iedere 12 maanden stilzwijgend verlengd met 12 maanden. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maanden.
 3. Demy.nl heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Demy.nl overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 4. Demy.nl heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 5. Demy.nl heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.
 6. Na oplevering van de website bied Demy.nl u een garantietermijn van twee maanden. Gedurende deze twee maanden worden fouten kostenloos verholpen. Na verloop van deze termijn kunt u een servicecontract afsluiten. Een servicecontract garandeert u van snelle afhandeling van uw vragen of problemen met betrekking tot uw website. Voor uitgebreidere aanpassingen aan uw website zal Demy.nl met een passend voorstel komen.

Levering en Leveringstijd 

 1. De benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal worden tijdig door de opdrachtgever aangeleverd bij Demy.nl.
 2. Demy.nl gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 3. Bij een nieuw ontwerp maakt Demy.nl eerst 1, maximiaal 2 voorstellen of laat deze door derden maken en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Demy.nl. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat In Demy.nl ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Demy.nl over tot het voltooien van de volledige website.
 4. Mocht Demy.nl onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Demy.nl alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Demy.nl een termijn van minimaal 21 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 5. Door Demy.nl gemaakte ontwerpen worden op een nader te specificeren wijze (TransferWise.com, email of via USB) aan de opdrachtgever opgeleverd.
 6. Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract.

Overmacht 

 1. Demy.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Demy.nl als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Demy.nl alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Demy.nl geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Demy.nl tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 3. Demy.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij zijn hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Demy.nl geen invloed kan uitoefenen.

Prijzen 

 1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 2. Demy.nl heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Betalingsvoorwaarden 

 1. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het bouwen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en Demy.nl en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
 2. De opdrachtgever dient 25% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen, tenzij anders afgesproken. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening, op bankrekening NL69 KNAB 0513 4310 12 o.v.v. “Aanbetaling” en uw factuurnummer. Demy.nl houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen. Het ontwerp komt op een tijdelijke plaats op internet te staan totdat deze gereed is. Na het gereedkomen van het ontwerp wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt het eind ontwerp geleverd.
 3. De opdrachtgever dient na oplevering van het ontwerp het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Demy.nl stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
 4. Een maand na facturatie wordt het ontwerp als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan het ontwerp niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
 5. In genoemde gevallen behoudt Demy.nl zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 6. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn  (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
 7. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door Demy.nl een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 27,95 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 8. Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door Demy.nl een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 55,90, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 9. Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 10. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Demy.nl hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 11. Indien Demy.nl abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Demy.nl het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

Onderhoudscontracten (website)

 1. Deze voorwaarden gelden voor een halfjarig onderhoudscontract voor een door Demy.nl ontworpen website, of bestaande website.
 2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het toevoegen, verwijderen en wijzigen van functies wat door Demy.nl vervaardigd is en niet door derden.
 3. De opdrachtgever is verplicht een maandelijks bedrag van € 55 over te maken aan Demy.nl waarmee de opdrachtgever recht heeft op 1 uur onderhoud per maand.
 4. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende half jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief van € 55,-.
 5. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Demy.nl aan de opdrachtgever een factuur gestuurd zodra er meer dan 1 uur werktijd aan onderhoud kan worden gedeclareerd of wanneer er na het plaatshebben van het eerste onderhoud een half jaar is verstreken. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
 6. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
 7. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is 1 maand voor het einde van de contractdatum.

Copyright 

 1. Al het door Demy.nl vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Demy.nl niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Demy.nl gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Demy.nl vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Demy.nl een contract is aangegaan.
 2. Het eigendom van door Demy.nl verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Demy.nl, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval Demy.nl hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Demy.nl gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. Demy.nl behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Aansprakelijkheid 

 1. Voor zover Demy.nl bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Demy.nl weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Demy.nl op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Demy.nl het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Demy.nl.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Demy.nl slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Demy.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Demy.nl gn voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van Demy.nl.
 4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Demy.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie Demy.nl is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 5. Demy.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 6. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Demy.nl wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Demy.nl aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Demy.nl mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 8. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk mede te delen aan Demy.nl. Als de opdrachtgever dit niet doet, is deze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die Demy.nl daardoor lijdt.

Overdracht van rechten en verplichtingen 

 1. Demy.nl noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Reclamatie

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Demy.nl, waarna Demy.nl deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Demy.nl binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Buitengebruikstelling 

 1. Demy.nl heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Demy.nl niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Demy.nl zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Demy.nl kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door Demy.nl gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

Wijziging van de voorwaarden 

 1. Demy.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Demy.nl en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Definities 

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van RINK Media (KvK Nr.: 85561053), hierna Demy.nl wordt gesloten.
 2. Ontwerp: een samenhangend geheel van digitale afbeeldingen, scripts, databases, web pagina’s en elk andere media uiting.
 3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van RINK Media, Demy.nl.

Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Demy.nl gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Demy.nl verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Demy.nl verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Demy.nl en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Demy.nl opgenomen wordt.

Aanbieding & Acceptatie 

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Demy.nl gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Demy.nl schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
 2. Offertes en prijsopgave door Demy.nl blijven 3 maanden geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Demy.nl. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Demy.nl zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. De opdrachtgever erkent onderling e-mail, WhatsApp en sms berichten als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Aanvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat Demy.nl het door opdrachtgever ondertekende offerte/contract formulier ontvangen heeft.
 2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Demy.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft In Demy.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Demy.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Demy.nl zijn verstrekt, heeft Demy.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Demy.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Demy.nl is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Demy.nl kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Demy.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Demy.nl of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Demy.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Duur en Beëindiging 

 1. Een ontwerp door Demy.nl voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop het ontwerp klaar zal zijn.
 2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Demy.nl en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 12 maanden en wordt iedere 12 maanden stilzwijgend verlengd met 12 maanden. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maanden.
 3. Demy.nl heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Demy.nl overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 4. Demy.nl heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 5. Demy.nl heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.
 6. Na oplevering van de website bied Demy.nl u een garantietermijn van twee maanden. Gedurende deze twee maanden worden fouten kostenloos verholpen. Na verloop van deze termijn kunt u een servicecontract afsluiten. Een servicecontract garandeert u van snelle afhandeling van uw vragen of problemen met betrekking tot uw website. Voor uitgebreidere aanpassingen aan uw website zal Demy.nl met een passend voorstel komen.

Levering en Leveringstijd 

 1. De benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal worden tijdig door de opdrachtgever aangeleverd bij Demy.nl.
 2. Demy.nl gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 3. Bij een nieuw ontwerp maakt Demy.nl eerst 1, maximiaal 2 voorstellen of laat deze door derden maken en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Demy.nl. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat In Demy.nl ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Demy.nl over tot het voltooien van de volledige website.
 4. Mocht Demy.nl onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Demy.nl alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Demy.nl een termijn van minimaal 21 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 5. Door Demy.nl gemaakte ontwerpen worden op een nader te specificeren wijze (TransferWise.com, email of via USB) aan de opdrachtgever opgeleverd.
 6. Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract.

Overmacht 

 1. Demy.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Demy.nl als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Demy.nl alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Demy.nl geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Demy.nl tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 3. Demy.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij zijn hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Demy.nl geen invloed kan uitoefenen.

Prijzen 

 1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 2. Demy.nl heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Betalingsvoorwaarden 

 1. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het bouwen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en Demy.nl en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
 2. De opdrachtgever dient 25% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen, tenzij anders afgesproken. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening, op bankrekening NL69 KNAB 0513 4310 12 o.v.v. “Aanbetaling” en uw factuurnummer. Demy.nl houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen. Het ontwerp komt op een tijdelijke plaats op internet te staan totdat deze gereed is. Na het gereedkomen van het ontwerp wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt het eind ontwerp geleverd.
 3. De opdrachtgever dient na oplevering van het ontwerp het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Demy.nl stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
 4. Een maand na facturatie wordt het ontwerp als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan het ontwerp niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
 5. In genoemde gevallen behoudt Demy.nl zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 6. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn  (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
 7. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door Demy.nl een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 27,95 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 8. Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door Demy.nl een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 55,90, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 9. Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 10. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Demy.nl hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 11. Indien Demy.nl abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Demy.nl het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

Onderhoudscontracten (website)

 1. Deze voorwaarden gelden voor een halfjarig onderhoudscontract voor een door Demy.nl ontworpen website, of bestaande website.
 2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het toevoegen, verwijderen en wijzigen van functies wat door Demy.nl vervaardigd is en niet door derden.
 3. De opdrachtgever is verplicht een maandelijks bedrag van € 55 over te maken aan Demy.nl waarmee de opdrachtgever recht heeft op 1 uur onderhoud per maand.
 4. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende half jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief van € 55,-.
 5. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Demy.nl aan de opdrachtgever een factuur gestuurd zodra er meer dan 1 uur werktijd aan onderhoud kan worden gedeclareerd of wanneer er na het plaatshebben van het eerste onderhoud een half jaar is verstreken. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
 6. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
 7. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is 1 maand voor het einde van de contractdatum.

Copyright 

 1. Al het door Demy.nl vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Demy.nl niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Demy.nl gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Demy.nl vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Demy.nl een contract is aangegaan.
 2. Het eigendom van door Demy.nl verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Demy.nl, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval Demy.nl hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Demy.nl gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. Demy.nl behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Aansprakelijkheid 

 1. Voor zover Demy.nl bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Demy.nl weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Demy.nl op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Demy.nl het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Demy.nl.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Demy.nl slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Demy.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Demy.nl gn voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van Demy.nl.
 4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Demy.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie Demy.nl is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 5. Demy.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 6. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Demy.nl wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Demy.nl aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Demy.nl mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 8. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk mede te delen aan Demy.nl. Als de opdrachtgever dit niet doet, is deze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die Demy.nl daardoor lijdt.

Overdracht van rechten en verplichtingen 

 1. Demy.nl noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Reclamatie

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Demy.nl, waarna Demy.nl deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Demy.nl binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Buitengebruikstelling 

 1. Demy.nl heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Demy.nl niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Demy.nl zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Demy.nl kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door Demy.nl gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

Wijziging van de voorwaarden 

 1. Demy.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Demy.nl en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.